بعد از تو

خون مي جهد از گردنت با عشق و بي رحمي در من دراکولاي غمگيني ست… مي فهمي؟! خون مي خورم از آن کبودي ها که ديگر نيست در مي روم اين خانه را… هرچند که در نيست! عکس کسي افتاده ام در حوض نقاشي محبوب من! گه مي خوري مال کسي باشي گه مي خوري اطلاعت بیشتر دربارهبعد از تو[…]

کاش را کاشتیم و سبز نشد

وحشیِ بافقی منم که منم! شور، آتش گرفته در بدنم من که «گاو» و «کلید» مش حسنم!! سیم آخر کجاست تا بزنم؟! توی مغزم بزن بزن شده‌ام عاشق چند تا وطن شده‌ام! قصّه‌ام شرحی از پریشانی ست گریه‌ی دختری خیابانی ست کیف یک بچّه‌ی دبستانی ست متن دعوای چند زندانی ست مانده‌ام با خودم چه اطلاعت بیشتر دربارهکاش را کاشتیم و سبز نشد[…]

عینکت مثل چشم‌هات ابری ست

عینکت مثل چشم‌هات ابری ست شیشه‌اش مثل آسمان کِدر است ساعت هشت شب اگر برسی یک نفر روی تخت، منتظر است بغلش می‌کنی و می‌خوابی با تنی که همیشه تکراری ست توی حمّام گریه خواهی کرد زندگی شکلی از خودآزاری ست وسط آینه نگاهت به بدنی بی‌قواره می‌افتد حوله را می‌کشی بر اندامت نفسش به اطلاعت بیشتر دربارهعینکت مثل چشم‌هات ابری ست[…]

بدجور خستگانیم!

من بیا برقصا با وزن این ترانه این شعر عاشقانه این آخرین بهانه که موسم بهار است در من بیا برقصا این فصل، گریه‌دار است یک دوست توی زندان یک دوست روی دار است یک دوست زیر بار است از هر طرف فشار است گوریل روی کار است! که موسم بهار است!! . در من اطلاعت بیشتر دربارهبدجور خستگانیم![…]

بهت گفتم برو!

بذار از اوّل قصّه بگم: می‌میره اون مردی که من تنها دلیلِ واقعیِ رفتنش می‌شم گلوله می‌زنه توو مغزم و آهسته رد می‌شه پلیس احمقی که فکر می‌کرده زنش می‌شم ■ به چشمات زل زدم اون تیله‌های خیس جادویی که پشتش یه دریچه رو به یه شهر خیالی بود بهم گفتی یه روز خوب توو اطلاعت بیشتر دربارهبهت گفتم برو![…]