در ستایشِ ناامیدی

«در ستایش ناامیدی» هجدهمین کتاب مهدی موسوی است. این مجموعه شامل ۱۲۰ شعر و ترانه است که بیشتر در ژانر غزل پست‌مدرن هستند و اشعار سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ مهدی موسوی را شامل می‌شود. نام کتاب ارجاع دارد به «در ستایش دیوانگی» کتاب مطرح فیلسوف هلندی «اراسموس» و از لحاظ محتوایی آثاری عاشقانه، اجتماعی، فلسفی اطلاعت بیشتر دربارهدر ستایشِ ناامیدی[…]

جستاری در غزل امروز

سیدمهدی موسوی-۱۳۷۶ ابتدا قرار بود در این مقاله به بحث پیرامون غزل امروز بپردازیم، اما هرگونه کنکاش بدون بررسی تبارشناسانه‌ی آن ناممکن به‌نظر می‌رسید. پس بدین‌خاطر مقاله به دو قسمت تقسیم شد: ابتدا بررسی مختصری پیرامون شکل‌گیری این جریان در اواخر دهه‌ی ۴۰ و بررسی شعر چند تن از افرادی که به‌طور مشخص‌تر در این اطلاعت بیشتر دربارهجستاری در غزل امروز[…]