در ستایشِ ناامیدی

«در ستایش ناامیدی» هجدهمین کتاب مهدی موسوی است. این مجموعه شامل ۱۲۰ شعر و ترانه است که بیشتر در ژانر غزل پست‌مدرن هستند و اشعار سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ مهدی موسوی را شامل می‌شود. نام کتاب ارجاع دارد به «در ستایش دیوانگی» کتاب مطرح فیلسوف هلندی «اراسموس» و از لحاظ محتوایی آثاری عاشقانه، اجتماعی، فلسفی اطلاعت بیشتر دربارهدر ستایشِ ناامیدی[…]

مثنوی «سورة‌الچهار!»

مثنوی «سورة‌الچهار!» چهار هار…قسم به چهارِ غاز شده!چهار هار…قسم به دری که باز شدهو تو چه می‌دانی که چهار چیست؟!چهارچهار مرتبه تکرار کنچهارکه نیستبه غیر رمز میان من و چهار نفربخوان:چهاربخوان مؤمنانه‌تر از هر ↓کسی که ایمان آورده استباز بخوان!چهاردر شب اعدام و اعتراضبخوان!به یاد خون جوانانبه یاد اشک پدربه یاد سکته‌ی مادربه یاد بغض اطلاعت بیشتر دربارهمثنوی «سورة‌الچهار!»[…]

غزلی از مجموعه در ستایش ناامیدی

می‌کشم تیغ را به روی رگم، می‌نویسم از ابتدا در خونغرق شد چشم مادران در اشک، شهر در ترس و کوچه‌ها در خون ما که بازیگران صحنه شدیم، جلوی چشم‌ها برهنه شدیمآب‌بازی کنیم یا که سماع؟! در زلالی چشمه یا در خون؟! آب و کافورِ تازه لازم نیست، غسل بر این جنازه لازم نیستدر خیابان، اطلاعت بیشتر دربارهغزلی از مجموعه در ستایش ناامیدی[…]