بعد از بازی، قبل از بازی است

بعد از بازی، قبل از بازی است (سپ هربرگر) شاید جمله ی بالا، تنها یک نظریه ی دیگر فوتبالی از مربی کهنه کار آلمان ها بود اما وقتی کارگردان جوانی به نام “تام تیکور” سالها پیش، آن را به همراه جمله ای از “تی اس الیوت” در ابتدای فیلمی به نام “ران لولا ران” یا اطلاعت بیشتر دربارهبعد از بازی، قبل از بازی است[…]