تبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت دوم

منتشر شده در سال ۱۳۷۹ – سیدمهدی موسوی

در‭ ‬ادامه‌ي‭ ‬مقاله‌ي‭ ‬قبل،‭ ‬براي‭ ‬بستن‭ ‬پرونده‌ي‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‭ ‬‌مدرن‮»‬‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬شعر‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬موج‭ ‬جديد‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬شناسه‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬سعدي‭ ‬مي‌پردازيم‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬شايد‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬هميشه‭ ‬زير‭ ‬بار‭ ‬بزرگيِ‭ ‬آنان‭ ‬بوده‌ايم‭ ‬و‭ ‬پيامبري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آنان‭ ‬ختم‭ ‬كرده‌ايم،‭ ‬خوشايند‭ ‬باشد‭. ‬البته‭ ‬قابل‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقاله‌ي‭ ‬قبلي‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬اشعار‭ ‬پيشينيان‭ -‬مانند‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬سعدي‭- ‬با‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‌مدرن‮»‬‭ ‬امروز‭ ‬كه‭ ‬مدنظر‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‌ي‭ ‬اين‭ ‬بحث‭ ‬مطرح‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬شايد‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬قضيه‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬نوع‭ ‬تلقي‭ ‬فردي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬نشأت‭ ‬مي‌گيرند‭! ‬

اشعار‭ ‬حافظ‭ ‬در‭ ‬كليت‭ ‬خود‭ ‬واجد‭ ‬مشخصه‌اي‭ ‬از‭ ‬دنياي‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬‮«‬ريا‮»‬‭ ‬مي‌باشد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬‮«‬ابهام‮»‬‭ ‬خاص‭ ‬او‭ ‬منتهي‭ ‬مي‌گردد‭! ‬دنياي‭ ‬انعطاف‌پذير‭ ‬او‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬نقاب‌هايي‭ ‬گوناگون‭ ‬پنهان‭ ‬مي‌كند‭. ‬دنياي‭ ‬ملوّن،‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬جبهه‌گيري‭ ‬مستقيمي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬مي‌پذيرد‭ ‬آن‌قدر‭ ‬كلي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جاي‭ ‬هرگونه‭ ‬تأويل‭ ‬تك‌وجهي‭ ‬را‭ ‬تنگ‭ ‬مي‌كند‭! ‬حركت‌هاي‭ ‬عرضي‭ -‬و‭ ‬متأسفانه‭ ‬نه‭ ‬هيچ‌گاه‭ ‬طولي‭- ‬در‭ ‬متن،‭ ‬فضاي‭ ‬گسترده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مخاطب‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌كند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تأسي‭ ‬از‭ ‬انگاره‌هاي‭ ‬ذهني‭ ‬او،‭ ‬تأويل‭ ‬و‭ ‬دريافتي‭ ‬نو‭ ‬خلق‭ ‬شود‭. ‬‮«‬درواقع‭ ‬هر‭ ‬تاويلي‭ ‬از‭ ‬متن،‭ ‬خود‭ ‬متني‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬تاويل،‭ ‬شعر‭ ‬حافظ،‭ ‬خلقت‭ ‬خلقت‭ ‬است‮»‬1‭ ‬زيرا‭ ‬حركت‌هاي‭ ‬عرضي‭ ‬متن‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬اوقات‭ ‬به‭ ‬حركاتي‭ ‬عمقي‭ ‬تبديل‭ ‬مي‌شود،‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬سرمنشأ‭ ‬لابيرنتي‭ ‬معنايي‭ ‬در‭ ‬فرامتن‭ ‬باشد‭. ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬اوقات‭ ‬شعر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ممتاز‭ ‬مي‌سازد‭ ‬ارتقا‭ ‬‮«‬ابهام‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ايهام‮»‬‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬شعري‭ ‬و‭ ‬‮«‬هدف‮»‬‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬وسيله‭ ‬براي‭ ‬ارتقاء‭ ‬شعر‭ ‬در‭ ‬جزءنگري‭ ‬‮«‬بيت‮»‬‭ ‬مي‌باشد‭!‬

نكته‌ي‭ ‬ديگر‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬حضور‭ ‬‮«‬تكرار‮»‬‭ ‬در‭ ‬غزل‌هاي‭ ‬اوست‭! ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬نه‭ ‬بازآفريني‭ ‬واقعيت،‭ ‬آرمان‭ ‬و‭… ‬به‭ ‬اشكال‭ ‬گوناگون‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬شبيه‭ ‬هم‭ -‬تصاوير‭ ‬كپيه‌مانند‭- ‬دست‭ ‬مي‌زند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬بعضي‭ ‬تصاوير‭ ‬و‭ ‬فضاها‭ ‬عيناً‭ ‬در‭ ‬60‭% ‬غزل‌ها‭ ‬تكرار‭ ‬شده‌اند،‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬نمونه‌گيري‭ ‬تصادفي‭ ‬در‭ ‬بيست‭ ‬غزل‭ ‬حافظ،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬واژه‌هاي‭ ‬مشترك‭ ‬و‭ ‬مترادفات‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬كرات‭ ‬برخورد‭ ‬كرده‌ايم‭: ‬مي‭ (‬باده،‭ ‬شراب‭)‬،‭ ‬خاك‭ (‬تربت‭)‬،‭ ‬يار،‭ ‬پير،‭ ‬غلام‭ (‬بنده‭)‬،‭ ‬جام،‭ ‬پادشاه‭ (‬شاه‭)‬،‭ ‬آب،‭ ‬دل،‭ ‬ميخانه‭ (‬ميكده‭)‬،‭ ‬جهان‭ (‬دنيا‭)‬،‭ ‬دولت،‭ ‬خسرو،‭ ‬خرقه،‭ ‬چشم،‭ ‬حلقه،‭ ‬عاشق‭ (‬عشاق،‭ ‬عشق‭)‬،‭ ‬گيسو‭ (‬زلف‭)‬،‭ ‬قصه،‭ ‬لب‭ ‬و‭… ‬اين‭ ‬فضاهاي‭ ‬مشابه‭ ‬و‭ ‬پيوسته‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬از‭ ‬بازآفريني‭ ‬واقعيت‭ ‬مي‌زنند‭ ‬كه‭ ‬نمايانگر‭ ‬نظم‭ ‬دنياي‭ ‬مدرن‭ ‬پيرامون‭ ‬مي‌باشد‭. ‬شعر‭ ‬حافط‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬گله‭ ‬كردن‭ ‬از‭ ‬وضعيت،‭ ‬زيركانه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تن‭ ‬درمي‌دهد‭ ‬تا‭ ‬مگر‭ ‬جامعه‌اي‭ ‬بي‌نظم‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬سيستمي‭ ‬منظم‭ ‬ايجاد‭ ‬كند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬‮«‬فوكو‮»‬‭ ‬توزيع‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬جامعه‌ي‭ ‬مدرن‭ ‬را‭ ‬طي‭ ‬نظمي‭ ‬چهار‭ ‬مرحله‌اي‭ ‬توضيح‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬‮«‬كلمات‮»‬‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬‮«‬حافظ‮»‬‭ ‬طي‭ ‬انضباطي‭ ‬مثال‌زدني‭ ‬به‭ ‬ايفاي‭ ‬نقش‭ ‬انسان‌ها‭ ‬در‭ ‬دنيايي‭ ‬كوچكتر‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬متن‭ -‬با‭ ‬همان‭ ‬فرمول‭- ‬مي‌پردازد‭.‬

ابتدا‭ ‬كلماتي‭ ‬ناهمگن‭ ‬در‭ ‬مكاني‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬قانونمند‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬غزل‭ ‬محدود‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬سپس‭ ‬هر‭ ‬كلمه‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پيدا‭ ‬مي‌كند،‭ ‬آنگاه‭ ‬فضاي‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬كلماتي‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتها‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬شبكه‌اي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬بيت،‭ ‬عناصر‭ ‬خاصيت‭ ‬جانشيني‭ ‬پيدا‭ ‬مي‌كنند‭. ‬اين‭ ‬ويژگي‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬بخواهد‭ ‬به‭ ‬كپيه‌سازي‌هاي‭ ‬تفكر‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬از‭ ‬واقعيت‭ ‬برگردد،‭ ‬به‭ ‬نظم‭ ‬مستولي‭ ‬شده‭ ‬دنياي‭ ‬مدرن‭ ‬كه‭ ‬مؤلف‭ ‬را‭ -‬هر‭ ‬چند‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬ذهن‭- ‬احاطه‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭ ‬چون‭ ‬كپيه‌سازي‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬ريشخندي‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬آرمان‌هاي‭ ‬مدرن‭ ‬اما‭ ‬شعر‭ ‬حافظ،‭ ‬مُهر‭ ‬تأييدي‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬آن‭!‬‍

چيزي‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دريافت‭ ‬مطمئن‌تر‭ ‬مي‌سازد،‭ ‬حضور‭ ‬طولاني‭ ‬و‭ ‬عميق‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬در‭ ‬ادبيات‭ ‬فارسي‭ ‬مي‌باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬و‭ ‬مقطعي‭ ‬بودن‭ ‬دنياي‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬همراستا‭ ‬نمي‌باشد‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬قبلاً‭ ‬اشاره‭ ‬شد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دنيا‭ ‬هر‭ ‬مورد‭ ‬نقض‭ ‬مي‌تواند‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خلق‭ ‬كند،‭ ‬و‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬پارادوكسيكال‭ ‬شايد‭ ‬از‭ ‬زيربنايي‌ترين‭ ‬مسائل‭ ‬دنياي‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬باشد‭! ‬و‭ ‬نكته‌ي‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬راستا‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پست‌مدرنيسم‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وضعيت‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬جديد‭ ‬دچار‭ ‬تغييراتي‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬ديگر‌گونه‌اي‭ ‬را‭ ‬پديد‭ ‬مي‌آورد‭ ‬و‭ ‬اين‌گونه‭ ‬مرزبندي‌ها‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬و‭ ‬نبايدهايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬شناخت‭ ‬پست‌مدرنيسم‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬مي‌گيريم،‭ ‬كاملاً‭ ‬نسبي‭ ‬و‭ ‬متزلزل‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬نقد‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬اگر‭ ‬نگوييم‭ ‬بي‌ارزش‭ -‬كه‭ ‬خود‭ ‬نوعي‭ ‬ارزش‌گذاري‭ ‬است‭- ‬فاقد‭ ‬وجهه‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬واقع‭ ‬‮«‬مي‌توانيم‭ ‬بگوييم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دوره‭ ‬پست‌مدرنيسم‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬همان‌طوري‭ ‬سبك‌گزيني‭ ‬يا‭ ‬اطوارگرايي‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‮»‬2

تصرّف‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬كلاسيك‭ ‬براي‭ ‬بيان‭ ‬بهتر‭ ‬وضعيت‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬جزءنگرانه‌ي‭ ‬آثار‭ ‬حافظ‭ ‬است‭. ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬بيت‭:‬

‮«‬صلاح‭ ‬كار‭ ‬كجا‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬خراب‭ ‬كجا

ببين‭ ‬تفاوت‭ ‬ره‭ ‬از‭ ‬كجاست‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬كجا‮»‬

با‭ ‬ايجاد‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬در‭ ‬قافيه‭ ‬دست‭ ‬مي‌برد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬اشكال‭ ‬مي‌كند‭. ‬حال‭ ‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬كليد‭ ‬اين‭ ‬خرابي‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬به‭ ‬مصرع‭ ‬اول‭ ‬رجوع‭ ‬كنيم‭: ‬‮«‬صلاح‭ ‬كار‭ ‬كجا‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬خراب‭ ‬كجا‮»‬‭ ‬يعني‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ساعت‌ها‭ ‬در‭ ‬ترسيم‭ ‬اين‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬نظم‭ ‬و‭ ‬صلاح‭! ‬قلم‌فرسايي‭ ‬كند‭ ‬با‭ ‬حركتي‭ ‬سطحي‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬عمق‭ ‬بخشيده‭ ‬است‭. ‬شايد‭ ‬تنها‭ ‬اشكال‭ ‬حافظ‭ ‬اين‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬واحد‭ ‬شعر‭ ‬را‭ ‬‮«‬بيت‮»‬‭ ‬مي‌داند،‭ ‬كليد‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬زيبا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬بيت‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬اجازه‌ي‭ ‬كشف‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬غزل‭ ‬نمي‌دهد‭ ‬و‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬مي‌توانست‭ ‬به‭ ‬حركت‌هاي‭ ‬فرمي‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬ارجاعي‭ ‬درون‭ ‬متني‭ ‬براي‭ ‬خلق‭ ‬فضايي‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬غزل‭ ‬تبديل‭ ‬شود‭ ‬به‭ ‬جرقه‌اي‭ ‬كوتاه‭ ‬و‭ ‬تاثيرگذار‭ ‬محدود‭ ‬مي‌شود‭!‬

حتي‭ ‬با‭ ‬مرور‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬اشعار‭ ‬او‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬نظريه‌پردازي‌هاي‭ ‬زيركانه‭ ‬و‭ ‬دوپهلو‭ ‬نيز‭ ‬دست‭ ‬يافت‭. ‬ابياتي‭ ‬كه‭ ‬حافظ‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مسئله‌ي‭ ‬تاويل‌پذيري‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬نيّت‭ ‬مؤلف‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كند‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬با‭ ‬رندي‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬نقابي‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬عاشقانه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬مي‌كشد‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نسبت‭ ‬يافتن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬انديشه‌ي‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬مستقيم‭ ‬دور‭ ‬نگاه‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭:‬

‮«‬من‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬حرف‭ ‬نوشتم‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬غير‭ ‬ندانست

تو‭ ‬هم‭ ‬ز‭ ‬روي‭ ‬كرامت‭ ‬چنان‭ ‬بخوان‭ ‬كه‭ ‬تو‭ ‬داني‮»‬

نكته‌ي‭ ‬مستتر‭ ‬در‭ ‬بيت،‭ ‬توانايي‭ ‬ايجاد‭ ‬دو‭ ‬مفهوم‭ ‬پارادوكسيكال‭ ‬مي‌باشد‭ ‬كه‭ ‬اولي‭ ‬قابل‭ ‬لمس‌تر‭ ‬است‭. ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نيّت‭ ‬خاص‭ ‬مؤلف‌نامه‭ ‬و‭ ‬سعي‭ ‬مخاطب‭ ‬آن،‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬مشخص‭ ‬نويسنده‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كند‭. ‬يعني‭ ‬شناسه‌اي‭ ‬قابل‭ ‬لمس‭ ‬از‭ ‬دنياي‭ ‬مدرن‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬اين‭ ‬تصوير‭ ‬و‭ ‬مفهوم،‭ ‬انديشه‌ي‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬مي‌راند‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬تناقضي‭ ‬عظيم‭ ‬با‭ ‬انديشه‌ي‭ ‬قبلي‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬دوم‭ ‬بر‭ ‬مركزيت‭ ‬‮«‬داني‮»‬‭ ‬مي‌باشد‭ ‬يعني‭ ‬مخاطب‭ ‬نامه‭ ‬يا‭ ‬نوشته‭ ‬يا‭ ‬شعر‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پيشينه‌ي‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬ضمير‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬برداشتي‭ ‬آزاد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬مي‌زند‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬مفهوم،‭ ‬چندان‭ ‬ارتباط‭ ‬عميقي‭ ‬با‭ ‬قصد‭ ‬و‭ ‬نيّت‭ ‬نويسنده‭ ‬برقرار‭ ‬نمي‌كند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬تأويل‭ ‬‮«‬كرامت‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬معنايي‭ ‬وسيع‌تر‭ ‬مي‌يابد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬پيشبرد‭ ‬اين‭ ‬تأويل‭ ‬تازه‭ ‬ياري‭ ‬مي‌رساند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬تأويل‭ ‬‮«‬وحدت‭ ‬يك‭ ‬متن‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬مبدأ‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬مقصد‭ ‬آن‭ ‬است‮»‬3‭ ‬بت‭ ‬نويسنده‭ ‬فرو‭ ‬مي‌ريزد‭ ‬و‭ ‬خواننده،‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬شخص‭ ‬در‭ ‬شكل‌گيري‭ ‬محتواي‭ ‬متن‭ ‬مي‌گردد‭- ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ذهنيت‭ ‬و‭ ‬آموزه‌هاي‭ ‬قبلي‭ ‬او‭!-‬

از‭ ‬جانبي‭ ‬ديگر‭ ‬رويكرد‭ ‬جدي‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬به‭ ‬‮«‬محتوا‮»‬‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬جريان‭ ‬سطحي‭ ‬و‭ ‬سفسطه‌گرايانه‌ي‭ ‬تفكر‭ ‬پسامدرن‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬دنيايي‭ ‬كه‭ ‬همه‌‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شوخي‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬‮«‬حافظ‮»‬‭ ‬داراي‭ ‬فلسفه‌اي‭ ‬عظيم‭ ‬و‭ ‬جدي‭ ‬است‭! ‬حافظ‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬مطلق‌نگر‭ ‬نيز‭ ‬دانست‭. ‬انديشه‌هاي‭ ‬اخلاق‌گرايانه‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬جانبه‌ي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬‮«‬ريا‮»‬،‭ ‬‮«‬دوستي‮»‬،‭ ‬‮«‬عشق‮»‬‭ ‬و‭… ‬در‭ ‬تضادي‭ ‬عظيم‭ ‬با‭ ‬نسبيت‌گرايي‭ ‬اخلاقي‭ ‬امروز‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬البته‭ ‬قابل‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‌مدرني‮»‬‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬داريم‭ ‬‮«‬تفكر‮»‬،‭ ‬اين‭ ‬يادگار‭ ‬‮«‬دكارت‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬دنياي‭ ‬مدرن‮»‬‭ ‬حذف‭ ‬نمي‌شود،‭ ‬بلكه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬انتقاداتي‭ ‬محافظه‌كارانه‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شود‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬منتقدان‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬شعر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ايراد‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است‭! ‬اين‭ ‬ويژگي‭ ‬خاص‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‌مدرن‮»‬‭ -‬برخورد‭ ‬محتواگرايانه‭- ‬شايد‭ ‬در‭ ‬محدوده‌ي‭ ‬وضعيت‭ ‬پسامدرن‭ ‬و‭ ‬حمله‌ي‭ ‬همه‭ ‬جانبه‌ي‭ ‬آن‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬‮«‬عقل‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬نگيرد‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬واقع‭ ‬غزل‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬هيچ‌گاه‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬معنا‭ ‬‮«‬پست‌مدرن‮»‬‭ ‬نبوده،‭ ‬بلكه‭ ‬همواره‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نفي‭ ‬خويش‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭! ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬سردمداران‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬نيز‭ ‬خود‭ ‬متوني‭ ‬به‭ ‬غايت‭ ‬محتواگرا‭ ‬و‭ ‬چارت‌بندي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تقابل‭ ‬در‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‌مدرن‮»‬‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬تازگي‭ ‬ندارد‭! ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬مشكل‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬غزل‭ ‬از‭ ‬شعريت‭ ‬به‭ ‬نظم‭ ‬مي‌رسد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬وسيله‌اي‭ ‬براي‭ ‬بيان‭ ‬يك‌سري‭ ‬حر‌ف‌هاي‭ ‬اخلاق‌گرايانه‭ ‬مي‌شود‭. ‬در‭ ‬تمام‭ ‬فرازها‭ ‬‮«‬حافظ‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬هنر‭ ‬به‭ ‬كنار‭ ‬نبوده‭! ‬و‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ابيات‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ورطه‭ ‬لغزيده‭ ‬است‭. ‬مثال‭ ‬اين‌گونه‭ ‬اشعار‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬كم‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬نمونه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬ابيات‭ ‬رو‭ ‬و‭ ‬نظم‌گونه‌ي‭ ‬زير‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬جامعه‌ي‭ ‬مدرن‌زده‌ي‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ابيات‭ ‬قوي‭ ‬حافظ‭ -‬حتي‭ ‬در‭ ‬نزد‭ ‬برخي‭ ‬شبه‭ ‬اساتيد‭- ‬معروف‌تر‭ ‬و‭ ‬محبوب‌ترند‭:‬

-1‭ ‬‮«‬دريغ‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬زمان‭ ‬ندانستم‭/ ‬كه‭ ‬كيمياي‭ ‬سعادت‭ ‬رفيق‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬رفيق‮»‬

-2‭ ‬‮«‬واعظان‭ ‬كاين‭ ‬جلوه،‌‭ ‬بر‭ ‬محراب‭ ‬و‭ ‬منبر‭ ‬مي‌كنند‭/ ‬چون‭ ‬به‭ ‬خلوت‭ ‬مي‌روند‭ ‬آن‭ ‬كار‭ ‬ديگر‭ ‬مي‌كنند‮»‬

-3‮«‬از‭ ‬صداي‭ ‬سخن‭ ‬عشق‭ ‬نديدم‭ ‬خوشتر‭/ ‬يادگاري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬گنبد‭ ‬دوار‭ ‬بماند‭!!!!‬‮»‬‭ ‬و‭…‬

در‭ ‬هر‭ ‬صورت‭ ‬باتمام‭ ‬تشابهات‭ ‬و‭ ‬تفاوت‌ها‭ ‬بايد‭ ‬ذكر‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬غزل‭ ‬حافظ،‭ ‬در‭ ‬كليت‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬زيرمجموعه‌ي‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬امروز‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‌مدرن‮»‬‭ ‬مي‌ناميم‭ ‬قرار‭ ‬نمي‌گيرد‭. ‬اما‭ ‬گاهي‭ ‬بسيار‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نزديك‭ ‬مي‌شود‭! ‬اين‭ ‬وضعيت‭ ‬و‭ ‬نزديكي‭ ‬وقتي‭ ‬مشهودتر‭ ‬مي‌باشد‭ ‬كه‭ ‬آن‌‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬شعر‭ ‬‮«‬سعدي‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬دهيم‭. ‬آن‌جا‭ ‬كه‭ ‬كلمات‭ ‬با‭ ‬نظم‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خلق‭ ‬زيبايي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬درگلستان‭ ‬و‭ ‬بوستان‭ ‬سعدي،‭ ‬راه‭ ‬هرگونه‭ ‬تأويل‭ ‬بسته‭ ‬مي‌باشد‭ ‬و‭ ‬سطرها‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬اندرزگويي‭ ‬مستقيم‭ ‬و‭ ‬خط‌كشي‭ ‬و‭ ‬مقابله‌ي‭ ‬خوبي‌ها‭ ‬و‭ ‬بدي‌ها‭ ‬دست‭ ‬مي‌زنند‭. ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابيات‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‌ي‭ ‬‮«‬حافظ‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬اين‌جا‭ ‬نمونه‌ي‭ ‬بارزتري‭ ‬مي‌يابيد‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اگر‭ ‬منطق‭ (‬درست‭-‬غلط‭) ‬را‭ ‬شيوه‌اي‭ ‬صفر‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬بناميم،‭ ‬و‭ ‬منطق‭ ‬شعر‭ ‬را‭ ‬صفر‭ ‬و‭ ‬دو‭ (‬يعني‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬‮«‬يك‮»‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مطلق‌گرايي‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭) ‬تمام‭ ‬گلستان‭ ‬و‭ ‬بوستان‭ ‬سعدي‭ ‬از‭ ‬منطق‭ ‬‮«‬صفر‭ ‬و‭ ‬يك‮»‬‭ ‬پيروي‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬مطمئناً‭ ‬‮«‬همه‌ي‭ ‬روايت‌هاي‭ ‬رئاليستي‭ ‬تابع‭ ‬منطق‭ ‬‮«‬صفر‭ ‬و‭ ‬يك‮»‬،‭  ‬روايت‌هاي‭ ‬جزمي‌اند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬نظام‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬پي‌رفت‭ ‬صفر‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬تشريح‭ ‬عملكرد‭ ‬زبان‭ ‬شاعرانه‭ ‬عاجز‭ ‬است‭.‬‮»‬4‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گلستان‭ ‬و‭ ‬بوستان‭ ‬سعدي‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭. ‬اگر‭ ‬وزن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بوستان‭ ‬و‭ ‬نثر‭ ‬آهنگين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گلستان‭ ‬بگيريم‭ ‬واقعاً‭ ‬چه‭ ‬مي‌ماند؟‭! ‬در‭ ‬آن‌جا‭ ‬كه‭ ‬غزل‭ ‬سعدي‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬زيبايي‌هايش‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌شود،‭ ‬كلمات‭ ‬چنان‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬چفت‭ ‬و‭ ‬بست‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬ساختماني‭ ‬بي‌نقص‭ ‬راه‭ ‬هرگونه‭ ‬تغيير‭ ‬و‭ ‬اضمحلال‭ ‬را‭ ‬مي‌بندند‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬بيت‭:‬

‮«‬گويند‭ ‬روي‭ ‬سرخ‭ ‬تو‭ ‬سعدي‭ ‬كه‭ ‬زرد‭ ‬كرد

اكسير‭ ‬عشق‭ ‬در‭ ‬مسم‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬زر‭ ‬شدم‮»‬

هيچ‭ ‬كلمه‌اي‭ ‬را‭ ‬نمي‌توان‭ ‬تغيير‭ ‬داد‭ ‬بدون‭ ‬آن‌كه‭ ‬به‭ ‬فرم‭ ‬پيچيده‭ ‬و‭ ‬ارجاعات‭ ‬درون‭ ‬بيت‭ ‬لطمه‭ ‬نزند‭. ‬اين‭ ‬واقعه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬قله‌هاي‭ ‬شعر‭ ‬مدرن‭ ‬رخ‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬سعدي‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬اوج‭ ‬اين‭ ‬انديشه‭ ‬دانست‭. ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬قضيه‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬ساختار‭ ‬عظيم‭ ‬از‭ ‬كلمات‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬اين‭ ‬زيبايي‭ ‬غيرقابل‭ ‬دسترس،‭ ‬تنها‭ ‬زيبايي‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬مي‌توان‭ ‬كل‭ ‬انديشه‭ ‬و‭ ‬تفكر‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬غزليات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬جمله‭ ‬خلاصه‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬هيچ‌گاه‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬شعر‭ ‬سعدي‭ ‬نمي‌كاهد‭! ‬شايد‭ ‬شما‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‌جا‭ ‬متوجه‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬شده‌ايد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ديدي‭ ‬ديگرگونه‭ ‬مي‌توان‭ ‬اين‭ ‬محتواگريزي‭ ‬و‭ ‬رمانتيسيسم‭ ‬غيرمنفعل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬آن‭ ‬چيزهايي‭ ‬نسبت‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تعريف‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‌مدرن‮»‬،‭ ‬در‭ ‬مقاله‌ي‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كرديم‭. ‬كه‭ ‬اين‭ ‬برداشت‭ ‬نيز‭ ‬بسيار‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬مستدل‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد،‭. ‬اين‭ ‬يعني‭ ‬حضور‭ ‬ويژگي‌هايي‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬وضعيت‭ ‬منسوب‭ ‬مي‌شوند‭. ‬شايد‭ ‬اين‭ ‬دليل‭ ‬خوبي‭ ‬باشد‭ ‬براي‭ ‬بطلان‭ ‬تمام‭ ‬خط‌كشي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬كرده‌ايم‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬جريان‭ ‬آن‌قدر‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬آميخته‭ ‬شده‌اند‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬نمي‌توان‭ ‬با‭ ‬جملاتي‭ ‬شعاري‭ ‬و‭ ‬ساده‌انگارانه‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬حركتي‭ ‬عليه‭ ‬مدرن‭ ‬دانست‭!‬

سعدي‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬حافظ‭ ‬به‭ ‬ملاحظات‭ ‬اخلاقي‭ ‬خاص‭ ‬خودش‭ ‬توجّه‭ ‬مي‌كند‭. ‬نظير‭ ‬‮«‬وفا‮»‬،‭ ‬‮«‬عشق‮»‬،‭ ‬‮«‬خيانت‮»‬‭ ‬و‭… ‬

كه‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬امروزه‌ي‭ ‬ما‭ ‬شايد‭ ‬تمامي‭ ‬اين‭ ‬صفات‭ ‬معناي‭ ‬اصلي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬باشند‭! ‬تنها‭ ‬يك‭ ‬سؤال‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬‮«‬آلوين‭ ‬تافلر‮»‬‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬موج‭ ‬پيشامدرن،‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬پسامدرن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همه‌ي‭ ‬تاريخ‭ ‬جاري‭ ‬مي‌داند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬زمان‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬تداخل‭ ‬و‭ ‬تقويت‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬اين‭ ‬امواج‭ ‬معتقد‭ ‬است،‭ ‬نمي‌توان‭ ‬بيان‭ ‬نمود‭ ‬كه‭ ‬حضور‭ ‬اين‭ ‬موج‌ها‭ -‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تداخل‭ ‬و‭ ‬تقابل‭ ‬موج‌ها‭- ‬در‭ ‬زمان‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬دچار‭ ‬تغيير‭ ‬شده‌اند‭. ‬به‌طوري‌كه‭ ‬در‭ ‬غزل‭ ‬سعدي‭ ‬بدين‌گونه‭ ‬‮«‬مدرنيسم‮»‬‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬بروز‭ ‬مي‌دهد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬غزل‭ ‬حافظ‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬دوره‌ي‭ ‬زماني‭ ‬سرايش‭ ‬متفاوت‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كم‌رنگ‌تر‭ ‬نمايان‭ ‬مي‭ ‬شود؟‭! ‬

در‭ ‬اينجا‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬نمي‌توان‭ ‬گريز‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬سعدي‭ ‬مسائلي‭ ‬بي‌پروا‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬متفكران‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دفاع‭ ‬كرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬آن‌كه‭ ‬اين‭ ‬اشاره‌ها‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬‮«‬سعدي‮»‬‭ -‬كه‭ ‬ما‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مدرن‌تر‭ ‬دانستيم‭- ‬پررنگ‌تر‭ ‬نيز‭ ‬مي‌باشد‭! ‬از‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬بسيار‭ ‬اين‭ ‬موارد‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬مسئله‌ي‭ ‬‮«‬هم‌جنس‌گرايي‮»‬‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬هيچ‭ ‬ترديدي‭ ‬در‭ ‬اشعار‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬سعدي‭ ‬اشاره‌هاي‭ ‬صريحي‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬گرديده‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬اين‭ ‬اشارات‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬سعدي‭ ‬مستقيم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬در‭ ‬پرده‌تر‭!! ‬اما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬آن‌قدر‭ ‬مشهود‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬نمي‌توان‭ ‬به‭ ‬سادگي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گذر‭ ‬نمود‭! ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬سعدي‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬پسر‭ ‬و‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬ظاهري‭ ‬خاص‭ ‬او‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌شود‭!‬

و‭ ‬در‭ ‬ادبيات‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬آرزوي‭ ‬وصل‭ ‬و‭ ‬بوس‭ ‬و‭ ‬كنار‭ ‬مي‌شود‭! ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭:‬

-1‭ ‬‮«‬اي‭ ‬پسر‭ ‬دلربا،‭ ‬وي‭ ‬قمر‭ ‬دلپذير‭ / ‬از‭ ‬همه‭ ‬باشد‭ ‬گريز،‌‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬نباشد‭ ‬گريز‭… ‬‮»‬

-2‭ ‬‮«‬دختران‭ ‬طبع‭ ‬را‭ ‬يعني‭ ‬سخن‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬جهان‭/‬آبرويي‭ ‬نيست‭ ‬پيش‭ ‬آن‭ ‬ِ‭ ‬آن‭ ‬زيبا‭ ‬پسر‮»‬

و‭ ‬موارد‭ ‬متعدد‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬خواندن‭ ‬كل‭ ‬آن‭ ‬غزل‌ها،‭ ‬دريافت‭ ‬بهتري‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌آيد‭. ‬در‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬اشارات‭ ‬غيرمستقيم‌تر‭ ‬مي‌باشد،‭ ‬اما‭ ‬غيرقابل‭ ‬انكار‭! ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬جاهايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ريش‭ ‬و‭ ‬سبيل‭ ‬نورسته‌ي‭ ‬معشوق‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬مي‌آورد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬استاد‭ ‬مطهري‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬توضيحات‭ ‬خويش‭ ‬بر‭ ‬اكثر‭ ‬اين‭ ‬غزل‌ها‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬عرفاني‭ ‬نخوانده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬اين‭ ‬اشارات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نماد‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬نمي‌شناسد‭! ‬به‭ ‬طول‭ ‬مثال‭:‬

-1‭ ‬‮«‬بياض‭ ‬روي‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬نيست‭ ‬نقش‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ / ‬سوادي‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬مشكين‭ ‬بر‭ ‬ارغوان‭ ‬داري‮»‬

-2‭ ‬‮«‬ز‭ ‬روي‭ ‬ساقي‭ ‬مهوش‭ ‬گلي‭ ‬بچين‭ ‬امروز‭/ ‬كه‭ ‬گرد‭  ‬عارض‭ ‬بستان،‭ ‬خط‭ ‬بنفشه‭ ‬دميد‮»‬‭ ‬و‭…‬

البته‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نبايد‭ ‬اين‭ ‬توجّه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اقلّيت‌ها‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬خاصه،‭ ‬نظير‭ ‬آن‌چه‭ ‬در‭ ‬انديشه‌ي‭ ‬امروز‭ ‬پسامدرن‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬،تعميم‭ ‬داد‭ (‬يعني‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬زنان،‭ ‬سياهپوستان‭ ‬و‭ ‬رنگين‭ ‬پوستان،‭ ‬همجنس‌گرايان‭ ‬و‭…) ‬بلكه‭ ‬شايد‭ ‬اين‭ ‬اشارات‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬بي‌ملاحظه‌ي‭ ‬اين‭ ‬پيرمردان‭ ‬شوريده‭ ‬به‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬قسمتي‭ ‬از‭ ‬دنياي‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬حركات‭ ‬نه‭ ‬برخلاف‭ ‬نُرم‭ ‬اجتماع،‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬آن‭ -‬با‭ ‬يك‌سري‭ ‬شدت‭ ‬و‭ ‬ضعف‌ها‭- ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭!‬

بحث‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬اين‭ ‬اشاره‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌شود‭ ‬‮«‬زنان‮»‬‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬سعدي‭ ‬مي‌باشند،‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬خيلي‌ها‭ ‬با‭ ‬مغالطه‌كاري‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬ثابت‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادبيات‭ ‬كلاسيك‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬بهايي‭ ‬بالا‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬اثبات‭ ‬گفته‌ي‭ ‬خويش‭ ‬از‭ ‬خاكساري‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬سعدي‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬و‭ ‬ناز‭ ‬معشوق‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬غزل‭ ‬گذشتگان‭ ‬مثال‭ ‬مي‌آورند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬آن‌كه‭ ‬همان‭ ‬ادبيات‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مصاديقي‭ ‬بر‭ ‬ردّ‭ ‬ادعا‭ ‬مي‌باشند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كلاسيك‭ ‬زن‭ ‬وسيله‭ ‬ارضاء‭ ‬مرد‭ ‬است‭ -‬روحي‭ ‬و‭ ‬جسمي‭- ‬و‭ ‬هيچ‌گاه‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬صداي‭ ‬مشخصي‭ ‬نداشته‭. ‬بدان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬عاشق‭ -‬كه‭ ‬همان‭ ‬مرد‭ ‬است‭- ‬به‭ ‬وجود‭ ‬مي‌آيد‭ ‬و‭ ‬معناي‭ ‬واقعي‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬پيدا‭ ‬مي‌كند‭. ‬همانگونه‭ ‬كه‭ ‬‮«‬لاكان‮»‬‭ ‬مي‌انديشد‭ ‬و‭ ‬مي‌گويد‭ ‬كه‭:‬

‮«‬زنان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ديگري‭ ‬حذف‭ ‬مي‌شوند‭ ‬چون‭ ‬همانند‭ ‬مردان‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬جهش‭ ‬از‭ ‬مرحله‌ي‭ ‬خيالي‭ ‬به‭ ‬تمثيلي‭ ‬نيستند‭!‬‮»‬

هر‭ ‬چند‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬شعر‭ ‬‮«‬سعدي‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬حافظ‮»‬‭ ‬به‭ ‬كناره‭ ‬گرفتن‭ ‬زن‭ ‬از‭ ‬مركز‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬چيزي‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬مرد‭ ‬منجر‭ ‬مي‌شود‭ ‬اصلا‭ ‬مطرح‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬تقابل‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تعارض‌هاست‭. ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬فمينيست‌هاي‭ ‬راديكال‭ ‬نيز‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اشتباه‭ ‬رفته‌اند‭! ‬در‭ ‬دنياي‭ ‬پست‌مدرن‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬تقابل‭ ‬هاي‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬بد،‭ ‬زشت‭ ‬و‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ … ‬رنگ‭ ‬باخته‌اند‭ ‬تقابل‭ ‬‮«‬زن‭/ ‬مرد‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬شبيه‭ ‬يك‭ ‬شوخي‭ ‬احمقانه‭ ‬است‭! ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬در‭ ‬بررسي‭ ‬شعر‭ ‬معاصر‭ ‬بيشتر‭ ‬خواهيم‭ ‬پرداخت‭!‬

در‭ ‬اينجا‭ ‬براي‭ ‬آن‌كه‭ ‬بتوانيم‭ ‬به‭ ‬شعر‭ ‬معاصر‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬گستردگي‌ها‭ ‬و‭ ‬پيچيدگي‌هاي‭ ‬خويش‭ ‬بپردازيم،‭ ‬مجبوريم‭ ‬كه‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬تفحص‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬جرقه‌هاي‭ ‬‮«‬غزل‭ ‬پست‌مدرن‮»‬‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ادبيات‭ ‬را‭ ‬پايان‭ ‬دهيم‭ ‬و‭ ‬حركتي‭ ‬ناگهاني‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شعر‭ ‬معاصر‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭. ‬تنها‭ ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬ذكر‭ ‬آن‭ ‬ضروري‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬دليل‭ ‬گذر‭ ‬سطحي‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬شاعر‭ ‬برجسته‭ ‬تاثيرگذار‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬بيدل‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬صائب‮»‬‭ ‬است‭ (‬البته‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دلايل‭ ‬تقريباً‭ ‬مشابه‭ ‬قبلاً‭ ‬از‭ ‬بحث‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬شاعران‭ ‬بزرگي‭ ‬مثل‭ ‬فردوسي،‭ ‬عطار،‌‭ ‬نظامي،‌‭ ‬منوچهري‭ ‬و‭… ‬صرف‌نظر‭ ‬كرده‌ايم‭). ‬صائب‭ ‬و‭ ‬بيدل‭ ‬شايد‭ ‬جزء‭ ‬معدود‭ ‬شعراي‭ ‬ما‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬واقعي‭ ‬مدرن‭ ‬هستند‭. ‬پيچيدگي‌ها،‭ ‬تصوير‭ ‬و‭ ‬ابهامات‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬برج‌هاي‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬فلك‭ ‬كشيده‌ي‭ ‬ابَرشهرها‭ ‬مي‌اندازد،‭. ‬استقلال‭ ‬معنايي‭ ‬ابيات،‭ ‬نه‭ ‬سعي‭ ‬براي‭ ‬شكست‭ ‬روايت،‭ ‬بلكه‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬داشتن‭ ‬كلان‌روايت‌هايي‭ ‬بيشتر‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬اشعار‭ ‬شايد‭ ‬نوع‭ ‬راديكال‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چيزي‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬سعدي‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كند‭. ‬اما‭ ‬زبان‭ ‬نرم‭ ‬سعدي‭ ‬و‭ ‬محتواي‭ ‬عاشقانه‌ي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مقايسه‭ ‬كنيد‭ ‬با‭ ‬آن‌چه‭ ‬در‭ ‬سبك‭ ‬هندي‭ ‬رخ‭ ‬مي‌دهد‭. ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬MP3 هاي‭ ‬فشرده‭!! ‬از‭ ‬تركيبات‭ ‬و‭ ‬استعارات‭ ‬و‭ ‬تشبيهات‭ ‬روبرو‭ ‬مي‌شويم‭. ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬صنايع‭ ‬ادبي،‭ ‬نقش‭ ‬ماشين‌ها‭ ‬در‭ ‬دنياي‭ ‬بيرون‭ -‬منظور‭ ‬دنياي‭ ‬امروز‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬دنياي‭ ‬بيدل‭ ‬و‭ ‬صائب‭- ‬را‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬به‌گونه‌اي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬شفيعي‭ ‬كدكني‮»‬‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬منتقدي‭ ‬مخالف‭ ‬هرگونه‭ ‬ساخت‌شكني‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ضابطه‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬است‭!!‬‌‭ ‬اين‌گونه‭ ‬مي‌گويد‭: ‬‌‮«‬به‭ ‬نظرم‭ ‬بيدل‭ ‬از‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬مدرن‌هاي‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬مدرن‌تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬بودن‭ ‬به‭ ‬خودي‭ ‬خود‭ ‬نه‭ ‬افتخاري‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬عاري‮»‬5

اين‭ ‬مقاله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬جمله‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬مي‌بريم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مقاله‌ي‭ ‬بعد‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ادبيات‭ ‬معاصر‭ ‬دنبال‭ ‬كنيم‭. ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬ابزارهاي‭ ‬مدرن‭ ‬كم‌كم‭ ‬وارد‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬وارد‭ ‬ادبيات‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬مدرنيسم‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬وضعيت‭ ‬فكري‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬وضعيتي‭ ‬جاري‭ ‬در‭ ‬مي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬لحاظ‭ ‬شده،‭ ‬باعث‭ ‬دور‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬لفاظي‌هاي‭ ‬تئوريك‭ ‬و‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬نظريات‭ ‬ملموس‭ ‬خواهد‭ ‬گرديد‭!‬

مراجع‭:‬

‭ -‬1‭ ‬بحران‭ ‬رهبري‭ ‬نقد‭ ‬ادبي‭ ‬و‭ ‬رساله‭ ‬حافظ‭- ‬دكتر‭ ‬رضا‭ ‬براهني

-2‭ ‬پست‭ ‬مدرنيته‭ ‬و‭ ‬پست‭ ‬مدرنيسم‭- ‬حسنعلي‭ ‬نوذري

-3‭ ‬The death of the author- Roland Barthes

-4‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬پسامدرن‭- ‬پيام‭ ‬يزدانجو‭ (‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬تدوين‭

-5‭ ‬موسيقي‭ ‬در‭ ‬شعر‭- ‬دكتر‭ ‬شفيعي‭ ‬كدكني

1 دیدگاه در “تبارشناسی غزل پست‌مدرن-قسمت دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *