جستاری در غزل امروز

سیدمهدی موسوی-۱۳۷۶ ابتدا قرار بود در این مقاله به بحث پیرامون غزل امروز بپردازیم، اما هرگونه کنکاش بدون بررسی تبارشناسانه‌ی آن ناممکن به‌نظر می‌رسید. پس بدین‌خاطر مقاله به دو قسمت تقسیم شد: ابتدا بررسی مختصری پیرامون شکل‌گیری این جریان در اواخر دهه‌ی ۴۰ و بررسی شعر چند تن از افرادی که به‌طور مشخص‌تر در این اطلاعت بیشتر دربارهجستاری در غزل امروز[…]