شناسه‌های غزل پست‌مدرن

سید مهدی موسوی – ۱۳۷۶ پیش از آغاز بحث باید این نکته را مدّ نظر قرار داد که هر گونه بحث جزءنگرانه پیرامون ویژگی‌ها و جبهه‌گیری های این جریان، به نوعی»پست‌مدرن« بودن آن را زیر سؤال می‌برد، زیرا با این نوع نگرش هر گونه تعریف و خط‌کشی به مطلق‌گرایی دست می‌زند و سعی می‌کند از اطلاعت بیشتر دربارهشناسه‌های غزل پست‌مدرن[…]