شناسه‌های غزل پست‌مدرن

شناسه‌های غزل پست‌مدرن سیدمهدی موسوی – ۱۳۷۶ پیش از آغاز بحث باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرگونه بحث جزءنگرانه پیرامون ویژگی‌ها و جبهه‌گیری‌های این جریان، به نوعی «پست‌مدرن» بودن آن را زیر سؤال می‌برد، زیرا با این نوع نگرش هرگونه تعریف و خط‌کشی به مطلق‌گرایی دست می‌زند و سعی می‌کند از کلمات، اطلاعت بیشتر دربارهشناسه‌های غزل پست‌مدرن[…]