گفتگو در برنامه‌ی زورق ادبیات در آبهای دور

گفتگوی شادی سابجی (زورق ادبیات در آبهای دور، برنامه‌ی بیستم) با سید مهدی موسوی در رابطه با کتاب انقراض پلنگ ایرانی با افزایش بی‌رویه‌ی تعداد گوسفندان دانلود نسخه صوتی مصاحبه در ساوند کلود