آموزش مقدماتی قافیه

آموزش مقدماتی قافیه در چند سطر: کلماتی که با مصوت بلند “ا” و “او” تمام می شوند قافیه هستند. مثال: جارو و هیاهو تنها و دریا کلماتی که با صامت تمام می شوند باید از آخرین مصوت به بعد تمام صامت ها یکی باشند (آخرین مصوت هم باید یکی باشد) مثال: باد و شاد (که اطلاعت بیشتر دربارهآموزش مقدماتی قافیه[…]