به مادرم که معلم بود و هست

به روزها و بهانه ها کاری ندارم. دوازده اردیبهشت بهانه ای ست برای احترام به معلمی که این روز برای من با اسمش آمیخته شده است: مادرم معلمی که عاشقانه شاگردانش را دوست داشت. که بچه های ضعیف تر را بدون هیچ پولی به پارکینگ خانه مان می آورد و برایشان تخته سیاه کوچکی می اطلاعت بیشتر دربارهبه مادرم که معلم بود و هست[…]